Bestyrelse og Generalforsamling

Formand:

 

Jørgen Breier Henriksen

Kalhavevej 64

7171 Uldum

 

Mobilnummer: 22 17 34 57

 

Mail: formand@kalhavevand.dk

Sekretær:


Jesper Jensen

Kalhavevej 69

7171 Uldum


Mobilnummer 21 46 19 54

Bestyrelsesmedlem:


Hans Jørgen Jacobsen

Kalhavevej 47

7171 Uldum


Mobilnummer: 51 29 28 15

Kasserer:


Michael Leth Pedersen

Kalhavevej 55

7171 Uldum


Mobilnummer: 30 95 40 56


Mail: kasser@kalhavevand.dk

Bestyrelsesmedlem:


Brian Rasmussen

Skrædderbakken 6

7171 Uldum


Mobilnummer: 42 31 88 77

Referat af Generalforsamling d. 22. februar 2018


1. Valg af dirigent:


Jens Neve


2. Godkendelse af dagsorden:


Generalforsamling er godkendt i forhold til indkaldelse.Dagsorden er godkendt


3. Formandens beretning:


Et godt samarbejde er etableret med Vandværkernes Kontoradministration.


Udfordringer rent teknisk: 2 brud; 1 ved værk, 1 ved bruger.


Luft i vandet; et stort problem i efteråret. Kemik var en god hjælp i situationen.


Pesticider i vandet; målinger foretaget i efteråret efter bestyrelsens ønske. Heldigvis ingen overskridelse af værdier.


Digitalisering af ledningsnet. Fra 2019 skal LER have/give svar inden for 2 timer mht. gravearbejde. Fra 2022 fuld digitalisering, dvs. alt net skal være tilgængeligt digitalt og vandmålere skal GPS-koordineres.

 

Links:  https://ler.dk/om_1

            https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196936


Opsparing til denne proces begynder fra 2019, når vi kender mere til økonomien omkring denne.


Overvågning af vandværk. Mulighed for at få besked ved brud eller overforbrug på f.eks. el. Fået tilbud fra VERDO, som muligvis skal udbygges.


Sammenkobling med Rask Mølle Vandværk. Ikke nødvendigvis en sammenlægning, men ligeså meget som nødforsyning ved nedbrud på værket eller ved fund af uønskede ting i vandet.


Nye målere 2019. Evt. en test af vandmålere med henblik på forlængelse af levetid. Tilbud om vandmålere fra Tørring VVS og test fra Kamstrup. Fast afgift på målere fra 2019 (kr. 240,-/husstand).


Ny hjemmeside og Facebookside, der arbejder sammen, så man på hjemmesiden kan se opslag fra FB.


Spørgsmål til beretning:Er luft i vandet skadeligt; ikke synderligt, men heller ikke optimalt. Man vil forsøge at justere på vandværket sammen med Torben.


Formandens beretning er enstemmigt vedtaget.


4. Regnskab:


Regnskabet er revideret af Karsten Olesen og Brian Slot og er enstemmigt vedtaget.


5. Budget for 2018:


Fremlagt.


6. Valg til bestyrelsen:


Hans Jørgen Jacobsen og Michael Pedersen genvalgt til bestyrelsen. Claus Pedersen genvalg som suppleant.


7. Valg til revision:


Mathias Maagard valgt til revisor. Anders Nymark genvalgt som suppleant.


8. Indkomne forslag:


Ingen


9. Eventuelt:


Mulighed for SMS ved lukning af vand?


Opfordring til at opdatere kontaktoplysninger ved Vandværkernes Kontoradministration.


Opfordring til at møde ved generalforsamling.


Opmærksomhed på at der er meget arbejde med nye regler omkring arbejdet med et vandværk.


Det skriftlige referat er underskrevet af 20 medlemmer af vandværket.


Jesper Jensen

Sekretær, Kalhave Vandværk