Vedtægter og Takstblad

Vedtægter for Kalhave Vandværk

 

Navn og hjemsted

§ 1

 

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Kalhave Vandværk. Selskabet har hjemsted i Hedensted Kommune. 

Formål

§ 2

 

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest muligt driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

 

 Medlemmer

§ 3

 

Selskabets medlemmer er grundejere – indenfor værkets forsyningsområde – som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

 

Medlemmernes rettigheder

§ 4

 

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. 

 

Medlemmernes forpligtelser

§ 5 

 

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning, og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes ligeligt. Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet gøres opmærksom på, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativer samt af nærværende vedtægter, som udleveres ved anmeldelsen. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtiget til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser. 

 

Udtræden af selskabet

§ 6 

 

Udtræden af selskabet på anden måde end ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr.nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledning på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.  

 

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7

 

Institutioner – som ifl. deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelserne om andelsret og hæftelse. Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb af selskabet. Hvis købere ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb svarende til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.

 

Anlæg

§ 8

 

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jf. regulativers bestemmelser herom Pkt. 4 og 5. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til og med stophane (ved skel, havehæk, o.l.), også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

 

Ledninger over privat grund

§ 9 

 

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendom, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregning af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklaration skal godkendes af bestyrelsen.

 

Indskrænkninger i vandleverancen

§ 10 

 

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet. Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen. Vandspild er forbudt, fj. regulativet pkt. 11,2. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en bod eller lignende særafgift.

 

Generalforsamling

§ 11 

 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem / eller ved avertering i den lokale dagspresse. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest den 15. januar. På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år fremlægges

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

6. Valg af revisorer og suppleant

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

 

Revisorer og suppleant kan genvælges. Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som vedkommende tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og samtlige fremmødte andelshavere

 

Stemmeret og afstemninger

§ 12

 

Intet medlem har mere end en stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan en andelshaver kun give møde med højest en fuldmagt, som skal afleveres til formanden forud for generalforsamlingens påbegyndelse. Af fuldmagten skal det fremgå, om den er givet til et enkelt punkt eller til alle punkter på dagsordenen. Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.

 

Bestyrelsen

§ 13 

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav. Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode. 

 

Tegningsret

§ 14

 

Selskabet tegnes af formanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift, (undtagelsesvis formanden + 2). Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift. Alle regninger skal inden udbetalingen være attesterede af et medlem af bestyrelsen.

 

Vandafgift

§ 15 

 

Opkrævning af vandafgift sker kvartårlig pr. 3/1, 3/4, 3/7 og 3/10. Såfremt den 3. i betalingsmåneden er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den følgende hverdag for sidste rettidige indbetalingsdag. Hvis vandafgiften ikke indbetales rettidigt, tillægges den et af generalforsamlingen fastsat gebyr, som opkræves sammen med den næste vandafgift. Såfremt vandafgiften ikke betales senest den 14. i opkrævningsmåneden fremsendes en rykkerskrivelse, og hvis denne ikke medfører indbetaling, kan bestyrelsen uden yderligere varsel foranledige vandforsyningen afbrudt. Gebyr for for sen indbetaling og for rykkerskrivelse tillægges næste indbetaling af vandafgift. For genåbning af vandforsyningen betales et af kommunalbestyrelsen fastsat gebyr. 

 

Regnskabet

§ 16

 

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

Opløsning

§ 17 

 

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsning kan kun besluttes, såfremt at samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

Ikrafttræden

§ 18

 

Selskabets vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23.02.2016 

 

Niels Erik Holst                                         Jens Neve Christiansen

Formand                                                                         Dirigent

 

 - Kalhave Vandværk -