Bestyrelse og Generalforsamling

Formand:

Thomas Bojsen

Skrædderbakken 4

7171 Uldum

 

Mobilnummer: 40 71 79 49 

Mail: formand@kalhavevand.dk

Sekretær:

Søren Mohr Jensen

Kalhavevej 54

7171 Uldum


Mobilnummer 51 56 47 23

Bestyrelsesmedlem:

Hans Erik Holst

Kalhave Byvej 8

7171 Uldum


Mobilnummer: 

Bestyrelsesmedlem (Driftsansvarlig):

Hans Oluf Gade

Kalhavevej 66

7171 Uldum


Mobilnummer: 22 92 50 08

Kasserer:

Michael Leth Pedersen

Kalhavevej 55

7171 Uldum


Mobilnummer: 30 95 40 56

Mail: kasser@kalhavevand.dk

 

Generalforsamling 2022.05.10

2 Fuldmagter

 

Bestyrelse

Thomas Bojsen – Formand
Hans Oluf Gade - Drift- og hygiejneansvarlig
Søren Mohr Jensen – Sektrær
Michael Leth Pedersen – Kasser
Hans Jørgen Jacobsen - Bestyrelsesmedlem

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent – Mathias Maagaard
  1. Ingen imod
  2. Beretning om det forløbne år
   1. Ingen store driftsmæssige omkostninger, som det også fremgår af vores regnskab.
   2. Der er stadig forhandlinger pågående ift. BNBO men det bliver i næste regnskabsår
   3. Vi har foretaget ekstra pfos måling pga. fundet ved Dortheasminde. Der var ikke nogle fund i målingerne på Kalhave vandværk.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  1. Der er indskrevet 32.500 mere end vi har brugt, da produktionsomkostninger har været 35.000 lavere end budgetteret. Der har været få og billige brud, og der har været forholdsvist billige vandanalyser. Samme administrationsomkostninger som normalt.

  2. Regnskabet er vedtaget af generalforsamlingen

 

 1. Budget for det kommende år fremlægges
  1. Budgettet tager højde for øgede el-udgifter, men ellers er det meget lignende seneste regnskab.

 

 

 1. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

 

 1. Valg af revisorer og suppleant

 

 1. Behandling af indkomne forslag

 

 1. Forslag om vedtægtsændring
  1. Ændring af dato for afholdelse og ved afstemning er vedtægtsændring vedtaget, alle stemte for.

 

 • Paragraf 11

 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem / eller ved avertering i den lokale dagspresse. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest den 15. januar. På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

 

Forslås ændret til:

 

Generalforsamling

 • 11

 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 2. kvartal. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem / eller ved avertering i den lokale dagspresse. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest den 15. marts. På den ordinære generalforsamling foretages flg.: 

 

 1. Eventuelt